CHG0032934 – Remove zoning from mtwnasvdi2 VNX to VDI_FD_B230_A cluster

CHG0032934 Remove zoning from mtwnasvdi2 VNX to VDI_FD_B230_A cluster