CHG0032802 – Update ESB Log Monitor to v1.3

CHG0032802 Update ESB Log Monitor to v1.3