CHG0031780 – Please promote AutoSys Box to Prod

CHG0031780 Please promote AutoSys Box to Prod