CHG0030731 – Upgrade MuleSoft ESB to 3.7.2 & API Gateway to 2.1.0

CHG0030731 Upgrade MuleSoft ESB to 3.7.2 & API Gateway to 2.1.0