CHG0030680 – deploy clinical-v1-proxy, v 1.2.0, to ESB API gateway PROD environments.

CHG0030680 deploy clinical-v1-proxy, v 1.2.0, to ESB API gateway PROD environments.