CHG0030281 – Candler PBX Upgrade from Avaya 3GR to Avaya CM 6.3

CHG0030281 2015-10-09 18:00:00 – 2015-10-09 23:59:00Candler PBX Upgrade from Avaya 3GR to Avaya CM 6.3